Your ears love us.

Nieuwe regels voor PBM; De rol van producenten van gehoorbescherming

Nieuwe regels voor PBM; De rol van producenten van gehoorbescherming

13 april 2018 | Peter-Paul van Leeuwen (CEO Comfoor)

Op 21 april 2018 treedt de nieuwe Europese verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in werking. Hiermee beoogt de EU een betere bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van PBM’s en een vereenvoudiging van de Europese regelgeving op het gebied van PBM’s.

De nieuwe verordening brengt nogal wat veranderingen met zich mee. Zo valt hierin o.a. gehoorbescherming in categorie III. Dat is de hoogste risicocategorie, waarin persoonlijke middelen vallen die beschermen tegen gevaren die ernstige of onomkeerbare schade aan de gezondheid kunnen toebrengen. De EU erkent in de nieuwe verordening dus de risico’s van lawaai voor de gezondheid. En terecht, denken wij bij Comfoor. 

EU erkent in nieuwe verordening terecht de risico’s van lawaai voor de gezondheid.

Lawaai & gezondheid

Boven de 80 decibel is geluid al schadelijk voor het gehoor. Zo zijn werkgevers verplicht er alles aan te doen om het lawaai te beperken. Als dat niet mogelijk is, dan gelden in de Arbowet regels voor bescherming van het gehoor. Bij geluid harder dan 80 dB(A) moet de werkgever zijn werknemer gehoorbescherming geven en bij geluid harder dan 85 dB(A) geldt een draagplicht voor de werknemer, waarop de werkgever moet toezien. Die noodzaak tot bescherming geldt uiteraard ook voor een heleboel situaties die buiten de werkomgeving (en de Arbowet) vallen, denk hierbij aan uitgaan, doe het zelven etc. De PBM-verordening draagt bij aan de kwaliteit van gehoorbescherming in het algemeen.

De nieuwe PBM-verordening draagt bij aan de kwaliteit van gehoorbescherming in het algemeen.

Gevolgen

De hercategorisering heeft dus belangrijke gevolgen voor op maat gemaakte en universele gehoorbescherming en daarmee voor iedereen die gehoorbescherming produceert, aanmeet of in het assortiment heeft. Wat zijn die gevolgen precies voor PBM-leveranciers, audiciens en bedrijven? 

Europese werking

Met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening wordt de huidige pbm-richtlijn ingetrokken. De verordening heeft rechtstreekse werking vanuit Europa en hoeft dus door de lidstaten niet in nationale wetgeving te worden ingebed. EU-lidstaten hebben afgelopen twee jaar de tijd gehad om bestaande tegenstrijdige nationale wetgeving terug te trekken en eventuele verwijzingen daarnaar aan te passen. De inhoud van het huidige Nederlandse Warenwetbesluit PBM verdwijnt hiermee volledig. Er blijft alleen een verwijzing naar de Europese PBM-verordening over. 

Verplichtingen

In de keten van producenten, importeurs, distributeurs en retail schrijft de nieuwe verordening aan iedereen een aantal verplichtingen voor. Het belangrijkste doel hiervan is om de kennis van zaken bij verkopers te vergroten en de marktcontrole van overheden te vergemakkelijken.

Wijzigingen

Hieronder kort de belangrijkste wijzigingen en gevolgen op een rij:

  1. Geldigheidstermijn: de geldigheidstermijn van type keuringscertificaten voor PBM wordt beperkt. Dit maakt regelmatige evaluatie en toetsing van producten noodzakelijk. Voor gehoorbescherming geldt dat de certificaten 5 jaar geldig zijn. Daarnaast worden de producten jaarlijks gecontroleerd op conformiteit.
  2. Maatwerk-PBM: Er komen specifieke procedures voor op maat gemaakte of aangepaste PBM. Hierdoor is de veiligheid efficiënter te garanderen. Producenten van gehoorbescherming moeten duidelijk aantonen dat zij een deugdelijk product produceren. Dat kan door de producten jaarlijks te auditen, filters uitgebreid te testen op werking voor assemblage en op de verpakking gegevens van het geleverde product te vermelden, zoals: productnaam, ordernummer, filtersoort en de daarbij behorende dempingswaarden. Ook verkopende partijen van Custom-Fit gehoorbescherming zijn vanaf 21 april 2018 wettelijk verplicht deugdelijke gehoorbeschermingaf te leveren. Hettesten van de beschermer bij aflevering is daarmee verplicht geworden.De gehoorbescherming voldoet slechts dan, wanneer de afdichting 100% is.  Daarnaast geldt de verplichting tot registratie van de afdichtingstest
  3. Uitgesloten producten: Een aantal producten die in de huidige wetgeving worden uitgesloten, worden in de nieuwe verordening wel degelijk als PBM beschouwd. 
  4. Categorisatie van risico’s: Een aantal producten veranderen van categorie. De essentiële (technische) eisen waaraan producten moeten voldoen en de bestaande normen blijven van toepassing. Zo verhuist gehoorbescherming van categorie II naar categorie III, de hoogste risicocategorie.

De risico’s van lawaai zijn groot, de gevolgen permanent.

 De rol van producenten van gehoorbescherming 

De nieuwe verordening geeft gehoorbescherming de plek die het verdient tussen de persoonlijke beschermingsmiddelen. De risico’s zijn groot en de gevolgen permanent. Een snelle en correcte implementatie is daarom van groot belang. In mijn optiek is het de verantwoordelijkheid van de producenten van gehoorbescherming om de nieuwe regels zo geruisloos mogelijk bij klanten in te voeren. Dat doen wij bijvoorbeeld door aanmeetsessies & afdichtingscontroles te verzorgen, maar ook door mogelijkheden te bieden voor de registratie van de afdichtingscontrole. Aan klanten die zelf aanmeten verstrekken we een afdichtingsmeter en we bieden ze de mogelijkheid om een op maat gemaakte cursus over het gebruik ervan te volgen. Tenslotte zorgen we ervoor dat de afdichtingsmeters elke 2 jaar gekalibreerd worden om een perfecte werking te garanderen.

Goed horen draagt bij aan goed leven. Daar hoort geen schade bij.

Al met al juichen wij bij Comfoor de nieuwe indeling van gehoorbescherming in categorie III van de Europese PBM-richtlijn toe. Een kans voor de hele sector om de lat weer hoger te leggen en gehoorbescherming nogmaals voor het voetlicht te brengen. Want goed horen draagt bij aan goed leven. Daar hoort geen schade bij.