Your ears love us.

Reclamering en garantie

Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken of tekortkomingen dient schriftelijk te geschieden uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering, bij overschrijding van welk termijn elke aanspraak jegens de verkoper ter zake van die gebreken of tekortkomingen vervalt. Ter zake van garantie gelden de volgende voorwaarden:

a. levering van zaken vervaardigd door Comfoor b.v.: half jaar garantie voor materiaal- en fabricagefouten en op pasvorm, breuk/beschadiging en nippel. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor oorstukjes van acrylaat en de opmaat gemaakte gehoorbescherming. Voor oorstukjes geldt een garantie van vijf jaar en voor opmaat gemaakte gehoorbescherming van een garantie van twee jaar voor materiaal- en fabricagefouten, pasvorm en demping. Verandering van uitvoeringsvorm of materiaalkeuze vallen niet onder deze garantie.

b. levering van zaken die niet door Comfoor b.v. worden geproduceerd: de garantie die de verkoper zelf van de fabrikant heeft gekregen.

c. Comfoor b.v. houdt zich het recht voor om afdrukken van onvoldoende kwaliteit af te keuren. Mocht men dan toch beslissen hier een opmaat gemaakt gehoorverbetering van te maken komt deze niet voor garantie in aanmerking.

Reclamering ter zake van gebreken als bedoeld onder a, b en c dient te geschieden binnen 10 dagen nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch binnen de garantietermijn, welke aanvangt met de factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de verkoper ter zake van bedoelde gebreken of tekortkomingen vervalt.

Indien de verkoper aansprakelijkheid voor het gebrek waarvoor de garantie geldt heeft erkend, heeft hij de keus de desbetreffende zaak te (doen) herstellen of te vervangen dan wel de koopprijs terug te geven.