Algemene voorwaarden

Garantie

Voor de garantievoorwaarden op maatwerk, klik hier.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verkoopovereenkomsten waarbij Comfoor b.v. statutair gevestigd te Doesburg optreedt als verkoper van zaken of leverancier van diensten, hierna te noemen ‘verkoper’. Afwijking van deze algemene voor­waarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing. Onder ‘koper’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke opdrachtgever die aan de verkoper een opdracht verstrekt tot het leveren van zaken, tot vervaardiging van zaken of tot het verrichten van technische of administratieve diensten.

2. Aanbiedingen

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. In aanbiedingen, prijs­lijsten en andere documentatie van de verkoper voorkomende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn voor de verkoper niet bindend. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur of uitvoering worden voorbehouden.

3. Orders

De overeenkomst met de koper komt tot stand wanneer de verkoper binnen acht dagen, nadat hij opdracht tot levering ontvangen heeft, deze schriftelijk per post of per fax bevestigd of wanneer de verkoper de door hem schrif­telijk uitgebrachte offerte, door de koper ondertekend, heeft terug ontvangen. Voor opdrachten, voor welke naar hun aard en omvang een schriftelijke offerte c.q. order­bevestiging ongebruikelijk is, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op de dag, dat de order via post, mail of telefoon door de verkoper is ontvangen en aanvaard ter onverwijlde uitvoering. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten binden de verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

4. Prijzen

Prijzen gelden voor levering af magazijn verkoper, exclusief omzetbelasting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien drie maanden na de datum van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Verpakking is in de prijs inbegrepen. De wijze van verpakking wordt door de verkoper bepaald.

5. Aflevering

Levering geschiedt af magazijn verkoper. Indien met de verkoper aflevering huis koper is overeengekomen geschiedt het vervoer voor rekening van de koper, doch voor risico van de verkoper. De vervoerskosten worden afzonderlijk op de factuur aan de koper in rekening gebracht.

6. Leveringstermijnen

Leveringstermijnen worden door de verkoper bij benade­ring opgegeven en zijn derhalve niet bindend. De verkoper zal echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven termijn te realiseren. De leve­ringstermijn gaat in zodra en nadat de verkoper de opdracht heeft aanvaard en hij volledige gegevens en al hetgeen de koper volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te voldoen heeft ontvangen. De verkoper is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren. Zodra de verkoper kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven termijn onmogelijk maken zal hij de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van een nieuwe termijn. Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door de verkoper opgegeven termijn aanhoudt heeft de koper het recht de verkoper in gebreke te stellen, na verloop van welke termijn, indien de niet-nakoming aanhoudt, de koper het recht heeft de over-eenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat de verkoper of de koper tot enigerlei schadevergoeding is gehouden.

7. Risico en eigendom

Zodra de bestelde zaken door de verkoper zijn afgeleverd zijn zij voor risico van de koper. Indien de koper de zaken niet in ontvangst neemt zal de verkoper deze voor rekening en risico van de koper opslaan onder kennisgeving aan de koper, onverminderd het recht van de verkoper tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan met behoud van zijn recht op schadevergoeding. De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst van de verkoper over op de koper nadat de koper de koopprijs en al hetgeen hij ingevolge de overeenkomst, alsmede krachtens vordering in de nakoming van de overeenkomst, aan de verkoper is verschuldigd heeft voldaan.

8. Betaling

Betaling van de facturen van de verkoper geschiedt zonder enige aftrek of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum op het kantoor van de verkoper of op een door hem aan te wijzen rekening. In geval van aflevering in gedeelten is de verkoper gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Levering onder rembours wordt voorbehouden. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht alle hieruit voor de verkoper voortvloeiende kosten te vergoeden, indien de verkoper de koper van de levering onder rembours vooraf in kennis heeft gesteld. Indien de kredietwaardigheid van de koper daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft kan de verkoper te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan de verkoper de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en heeft de verkoper het recht de koper vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen gelijk aan de met 2% verhoogde wettelijke rente voor de duur van het verzuim en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 125,-. Indien de verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

9. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de door de verkoper geleverde materialen worden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de verkoper voor het specifieke geval wordt uitgekeerd, ook in gevallen van opzet en grove schuld.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst, en overigens op alle rechts-betrekkingen tussen koper en verkoper, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen tussen partijen zullen, met uitsluiting van enig andere rechter, worden beslecht door de rechter in het arrondissement Zutphen.