Privacy Policy

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Pluggerz als merk van Comfoor B.V. met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Pluggerz.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacystatement is van toepassing op de diensten van Pluggerz. U dient zich ervan bewust te zijn dat Pluggerz niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy statement te accepteren.

Pluggerz respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving wordt gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement kunt u vinden op onze website:

https://pluggerz.com/nl/privacy-statement

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pluggerz of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Onder diensten wordt begrepen;

 • Het per e-mail versturen van informatie, zoals nieuwsbrieven, aanbiedingen en/of acties
 • De totstandkoming en uitvoering van gesloten overeenkomst(en) zoals het afhandelen van bestellingen, uitvoeren van diensten en versturen van producten welke bij Pluggerz al dan niet via de Webshop zijn aangeschaft

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Beveiligingsmaatregelen

Pluggerz heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Pluggerz doet dit onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden. Deze maatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of aangescherpt. Bovendien zal Pluggerz deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Pluggerz of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden/grondslagen

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Pluggerz verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, huurders, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en service- en onderhoudscontracten.

 • Gerechtvaardigd belang
  Pluggerz heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden persoonsgegevens te verzamelen.

 • Toestemming van betrokkenen
  Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan betrokkenen.

 • Voldoen aan wettelijke verplichting
  Pluggerz dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingsweg 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de Identificatieplicht

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Voor partijen waar mee samengewerkt wordt, zijn goede afspraken gemaakt over hun verplichtingen en bevoegdheden en deze hebben we vastgelegd in (verwerkings)overeenkomsten.

Dit privacystatement is alleen van toepassing op het platform van Pluggerz en niet op andere websites van derden waarvoor in het Pluggerz platform een link wordt getoond. Als u via een hyperlink terecht komt op de website van een ander, dan geldt dit privacystatement niet voor uw bezoek aan die website, Pluggerz adviseert u het privacybeleid van de websites van derden goed door te nemen.

Hoe lang bewaart Pluggerz uw persoonsgegevens?

Pluggerz bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzage, wijziging of afschermen van persoonsgegevens 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Pluggerz van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen;
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pluggerz
 • Op gegevensportabiliteit; dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacystatement voldoen. Als u vragen heeft over dit privacystatement, kunt u contact met ons opnemen:

Pluggerz

Vlijtstraat 60-01
7005 BN Doetinchem
Telefoonnummer: +31 (0) 314 36 35 88
E-Mail: privacy@pluggerz.com